Representanskapsmøtet 2012

Innholdet er 11 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.

Lørdag 24. mars var 30 representanter fra Gardistforeningene landet rundt samlet til representantskapsmøte i Norges Gardistforbund, på Huseby. Her følger en liten rapport

________________________________________________________
TEKST OG FOTO: JAN-ERIK SKJEGGERUD
________________________________________________________Representantskapet er NGFs høyeste myndighet. Her møtes styremedlemmer i og representanter fra den enkelte Gardistforening til forhandlinger for å oppsummere siste driftsår og legge føringer for det nye driftsåret. I tillegg kommer valg av medlemmer til NGFs styre. Møtet ble gjenomført på tradisjonelt vis. Det vil si at det startet presis kl. 10.00 med en kort tale av President Anders Bredesen ved statuen «Gardisten» rett innenfor leirvakten. Her deltok alle representanter, en hornblåser fra 3. kompani og de av leirvakten som hadde frivakt. Etter talen la sekretær Kjell H. Pedersen ned blomster ved monumentet. Etter sermonien takket Presidenten hornblåseren for at han stilte opp denne lørdagsmorgenen. Svaret han fikk, satte nok Presidenten  litt ut av spill, men varmet en veterans hjerte desto mer. Gardisten svarte nemmelig: «Ikke noe å takke for, for det skulle da bare mangle. Det er en ære å få være med på dette.» Noe å tenke på for oss andre representantene som tar dette møtet næremest som en selvfølge.

Representanskapsmøtet  og leirvakt samlet til kransnedleggelse.

Etter blomsternedleggelsen ble de formelle forhandlingene startet i veteranrommet. Navnopprop og fordeling av stemmer ble holdt. Presidenten ble valgt til møteleder, mens sekretæren ble referent. Egil Nilsen og Harald Kaldestad skal underskrive protokollen. Møtet ble erklært lovlig innkalt og ingen hadde innvendinger mot sakslisten. Sekretræren tok møtet gjennom styrets årsberetning, som ble godkjent, nærmest uten innsigelser. Det fremkom bare et ønske om at en linje i ett av punktene skulle rettes litt på. I kasserers fravær tok Presidenten møtet gjennom regnskap og budsjett, mens revisor Jan H. Storhaug leste revisors beretning. Heller ikke her fremkom det noen form for innvendinger, bare en bemerkning om at Forbundet budsjetterer med økt kontingentinngang for 2012. Dette kan virke noe optimistisk da man erfarer at de enkelte foreninger mister flere medlemmer enn de får i tilsig. Men alle var enige om at det var et nøkternt budsjett og flott regnskap som var levert. Det ble vedtatt å holde kontingenten på 75 kr også neste år, før man gikk på innkommede forslag og saker. Her ble det orientert om ververapporten som er sendt ut til den enkelte forenings styrer. Det ble også orientert om jubileet i 2013 og hvor man står i forberedelsene til dette. Representantskapet sluttet seg til et ønske fra styret om en garanti for å kunne bruke opp til 50.000 kr av Forbundets midler i forbindelse med jubileet, hvis det skulle vise nødvendig. I utgangaspunktet er tanken at jubileet skal være selvbærende økonkomisk.

Så var det det tid for lunch. Etter lunch la den enkelte forening frem en rapport om «rikets tilstand» i den enkelte forening, før man satte dato for neste års representantskapsmøte. Det møtet avholdes 16.03.2013. Tilslutt i det ordinære møtet kom valget. Styremedlem Kjell Martinsen (HGF) og varamedlem Stein Åge Hagen (GBK) ønsket ikke gjenvalg, ellers tok alle som var på valg, gjenvalg. De nyvalgt ble da som følger: President Anders Bredesen, styremedlem Kjell Pedersen, styremedlem Harald Kaldestad, styremedlem Harald Moen, varamedlem Viggo Andreassen, og varamedlem Øystein Bakkehaug. Alle ble valgt ved akklamasjon. Styrets fullstendige sammensettning finner du et annet sted på nettsidene.

Kjell Martinsen ble takket av Presidenten for sitt 20 års virke i NGFs styre. Som tegn på våre takksigelser fikk han overlevert en miniatyr av statuen «Gardisten».

Etter at det ordinære møtet var avsluttet, ble det holdt et ettermøte med informasjon om løpende saker. Herfra kan nevnes Edinburgh tur, «nye» uniformer til Garden og uniformering av Musikk og drill veteranene, Gardens og NGFs musiale samlinger, samarbeidet med Aggerhusiche Garnisons Compagnie No. II, og en orientering om NGFs medlemskap i NMKF of «Folk og Forsvar».
Møtet ble hevet kl. 14.15.


Et oversiktsbilde fra blomsternedleggelsen.

Forrige Årsmøte i Sarpsborg og omegn Gardistforening