Kongen inspiserer Olav Ring ved en tidligere anledning. Olav Ring.

Representantskapsmøtet 2021

Innholdet er 2 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.

Lørdag 29. mai 2021 avholdt Norges Gardistforbund sitt representantskapsmøte for 2021. Siden det er fjoråret som oppsummeres, er det driftsåret 2020 man behandler. I disse Coronatider var møtet skalert ned, men selv med 14 møtedeltagere var nesten alle foreninger på plass. Tre foreninger måtte dessverre melde forfall. Møtet ble startet ved at man gikk gjennom forretningsorden. President Anders Bredesen ble konstituert som møteleder, og ledet møtet på en sikker og trygg måte. Det var ingen kommentarer til verken utsendt årsberetning, regnskap, budsjett eller revisors beretning. Ei heller når styret meldte at de heller ikke for 2020 ønsket noen form for godtgjørelse. Møtet bestemte at kontingenten for 2021, blir lik den man hadde i 2020.

Det var innkommet to forslag til møtet. Det ene gikk på at NGF overtar rettighetene til bladet «Gardisten», og utreder om dette er noe Forbundet kan påta seg å utgi to ganger pr. år. Representantskapsmøtet sluttet seg til dette, og det nye styret myndighet til å overta rettighetene, samt utrede sammen med foreningene om å utgi bladet er noe Forbundet kan ta på seg. Det andre forslaget var at Forbundet anskaffer en kontorbrakke til kontorer for NGF og OAGF. Dette fordi det nåværende kontoret i Gardehallen, ønsker Forsvarsbygg å bruke til postmottak. Møtet sluttet seg til at styret får myndighet til å anskaffe en brakke, slik at vi kommer oss i eget hus, og for fremtiden ikke må være med på omrokkeringene som stadig skjer i leiren.

Tilslutt var det valg og valgkomiteen presenterte følgende kandidater:

Visepresident              Egil Nilsen                             OAGF             gjenvalg for 2 år
Sekretær                     Viggo Andreassen                  OAGF             gjenvalg for 2 år
Styremedlem              Harald Moen                          HOGF             gjenvalg for 2 år
Styremedlem              Willy Sandnes                         AGF                ny for 2 år                                                     
Varamedlem               Trond Anders Svensson         OAGF             ny for 1 år
Varamedlem               Bernt Y. Marthinsen               ØGF               gjenvalg for 1 år
Varamedlem               Jørn S Bjørnstad                     OAGF            gjenvalg for 1 år
Revisor                       Geir Gullberg             HOGF            gjenvalg for 2 år

Det var ingen motkandidater til disse og alle ble valgt ved akklamasjon. Sammen med de som ikke var på valg:

President                    Anders Bredesen            HOGF             på valg 2022
Kasserer                      Per Helge Pedersen        TMGF             på valg 2022
Styremedlem              Hans Erik Grimsrud         OAGF             på valg 2022
Styremedlem              Harald Kaldestad             OAGF             på valg 2022
Styremedlem              Hans Erik Hauge               BGF                på valg 2022
Revisor                        Asbjørn Bråthen            OAGF             på valg 2022

Så utgjør de Norges Gardistforbunds styre i 2021.
Etter at valget var gjennomført, var det offisielle møtet over. Det ble så holdt ett lite ettermøte, hvor det ble presentert nyheter fra HMKG, en presentasjon av Arendalsuka, samt en introduksjon av de nye hjemmesidene, som du nå leser. Nevner vi også at HMKG stilte med lunch inklusive noen gode vafler, ja da skulle representantskapsmøtet 2021 være behørig referert.

Forrige Nils Egelien har gått bort