Historien til Oslo og Akershus Gardistforening

Formålsparagraffen til NGF har OAGF adoptert, og vi gjennomfører ulike samlinger, møter, reiser og ikke minst festligheter for å holde på kameratskapet. På de fleste arrangementene tar vi våre ektefeller med oss, om det nå er på et julebord, en konsert eller på et annet arrangement. Vi holder kontakten med Garden og dens gjøremål gjennom bladet Gardisten, et blad som kommer ut i 4 – 5 nummer i året. Her har veteranvirksomheten 4 – 5 sider om sitt arbeid, mens Garden fyller de øvrige sidene. Bladet er av meget god standard, og blir ofte utpekt til beste blad innen Forsvaret. Dette bladet får alle medlemmer tilsendt

Det hadde eksistert soldatforeninger i flere år før krigen 1940-1945, og flere ganger har det også være stiftet (og avsluttet) gardistforeninger. Det ble først etter krigen påbegynt et arbeide som skulle bære frukter. Ildsjelen i dette arbeidet var oberstløytnant Axel Jacob Thaulow Petersson, som var Gardens første sjef etter krigen. Han var også kompanisjef i 4. gardekompani i 1940. Det ble nedsatt en komité som skulle se på saken, hvor det blant annet ble bestemt å sette inn annonse i de fleste riksavisene i håp om å få kontakt med så mange gardister som mulig. Men det er oberstløytnant Petersson som er pådriveren for at foreningen ble stiftet. Det ble invitert til stiftelsesmøte i Husebyleieren 16. februar 1950. Deltakerne møttes på Hovseter, og marsjerte med musikk inn i leiren. Her var det blomsternedleggelse på minnesmerket over falne gardister fra 1940. Foreningen ble stiftet i den gamle kinosalen, og fikk navnet Gardens Soldatforening. De to første formenn, Thorolf Chr. Eriksen og Lars Fronth, viste en entusiasme uten like for utviklingen av GSF, og dette engasjementet smittet over på de andre deltakerne. I de gamle papirene fra den gang står det om disse to herrene: ” Den mest formelle og administrative var nok Fronth, men Eriksen var den mest spirituelle. Hans mange versifiserte bordtaler husker flere av oss ennå”.

Foreningens fane.
En av de første store oppgavene foreningen tok ansvar for, var å skaffe seg en fane. Alle andre soldatforeninger hadde sine egne, og hvorfor skulle ikke Gardens Soldatforening ha sin egen? Hvit er fargen til det kongelige livregimentets fane. Således er Gardens egen fane hvit. Vår egen fane ble i likhet med Gardens fane også kantet med gull. Dette var et meget stort løft for foreningen, og innsamling av midler gikk tregt. Tilslutt så en av stifterne, Erling Carelius, seg lei på dette maset, og han gav foreningen et rente- og avdragsfritt lån på hele beløpet. Dette ble ordnet på den måten at Carelius ble ført opp som kreditor i foreningens regnskap, et tall som ble lest opp på de følgende årsmøter. Til slutt så Carelius seg lei på denne oppramsingen, så han strøk hele lånet. Derved betalte han fanens kostnader av egne midler

OAGF i dag
Vi er en veteranforening for tidligere gardister og sivilt ansatte. Vi ble etablert i 1950, og har således holdt på i 70 år. Vår formålsparagraf er å bevare det gode kameratskapet fra vår tjenestetid i Garden, men også arbeide for å bedre situasjonen for de inneværende gardistene.

 
Ansvarlig redaktør: Jan-Erik Skjeggerud
Nettredaktør: Jan-Erik Skjeggerud

En gang Gardist, Alltid Gardist.

© 2021 Norges Gardistforbund. All Rights Reserved.