Om Norges Gardistforbund

“NGF arbeider for å bevare og styrke det kameratskap som ble knyttet under tjeneste i Garden. De arrangerer møter, stevner o.l. og yter bidrag og frivillig arbeid for å fremme sosiale og humanitære tiltak til beste for de gardister som er i tjeneste.”

Vi er alle stolte av å ha tjenestegjort i H.M.K.G, og ser det som en forpliktelse at vi kan bidra med det vi finner mulig, slik at avdelingen ikke mister sin egenart. Forhold av politisk, økonomisk og historisk karakter gjør dette arbeid viktigere i dag enn tidligere.

 

Norges Gardistforbund er en paraplyorganisasjon for en rekke lokale gardistforeninger. De fleste av foreningene er geografisk organisert, men vi har også foreninger for spesielle funksjoner så som Befalsklubb, drillgardister eller også egne årgangsforeninger. Felles for de alle er at de ønsker å beholde nærheten til så vel HMKG som det gode kameratskap som oppstår under gardistenes svært spesielle tjeneste. Vi organiserer mellom 1000 og 1500 veteraner som alle er stolte av sin tjeneste i landets mest spesielle avdeling, slik vi i all beskjedenhet ser det. NGF inngår også i et nordisk nettverk av gardistforeninger med forgreninger langt utenfor Norden.

NGF øverste beslutningsorgan er Representantskapet som årlig velger styre og et mindre arbeidsutvalg som blant annet betjener vår kontor i Gardeleiren. Lokalforeningene har en stor grad av selvstendighet, men opererer under samme formålsparagraf.